הערכה והגדרה של התקדמות CKD

הערכת CKD

הערכת האופי הכרוני

בחולים עם GFR <60 ml/min/1.73 m2 (קטגוריות GFR G3a-G5) או סמנים לפגיעה כלייתית, יש לסקור היסטוריה ומדידות קודמות על מנת לקבוע את משך מחלת הכליות. 1

  • אם משך המחלה הוא > 3 חודשים, CKD מאושרת. יש לפעול לפי ההמלצות ל-CKD1.
  • אם משך המחלה אינו > 3 חודשים, CKD אינה מאושרת. החולים עשויים לסבול מ-CKD או ממחלות כליה אקוטיות (לרבות פגיעה כלייתית אקוטית (AKI)) או משתיהן ויש לחזור על הבדיקות בהתאם..1

הערכת הסיבה

 יש להעריך את הקונטקסט הקליני, לרבות היסטוריה אישית ומשפחתית, גורמים חברתיים וסביבתיים, תרופות, בדיקה גופנית, מדדי מעבדה, בדיקות דימות ואבחנה פתולוגית על מנת לקבוע את הסיבות למחלת כליות.1

הערכת GFR

 הקהילה הנפרולוגית ממליצה על שימוש ברמת קריאטינין בסרום ובמשוואה לאומדן GFR לצורך הערכה התחלתית. 1

כמו כן, היא הציעה שימוש בבדיקות נוספות (כגון ציסטטין C או מדידת פינוי) לבדיקה מאשרת בנסיבות ספציפיות כאשר eGFR בהסתמך על רמת קריאטינין בסרום הוא פחות מדויק.1

הערכת אלבומינוריה

לצורך בדיקת אלבומינוריה התחלתית, הקהילה הנפרולוגית ממליצה, במידת האפשר, על דגימת שתן משעות הבוקר המוקדמות, ועל המדידות שלהלן: יחס אלבומין לקריאטינין בשתן (ACR); יחס חלבון לקריאטינין בשתן; בדיקת שתן באמצעות מקלון המכיל ריאגנט למדידת חלבון כללי עם קריאה אוטומטית; בדיקת שתן באמצעות מקלון המכיל ריאגנט למדידת חלבון כללי עם קריאה ידנית.1

מומלץ לקבל דיווח מהמעבדות הקליניות על ACR ויחס חלבון לקריאטינין בדגימות שתן ללא סימון זמן בנוסף לריכוז אלבומין או ריכוזי פרוטאינוריה במקום הריכוזים בלבד.1

 המעבדות אינן אמורות להשתמש עוד במונח מיקרו-אלבומינוריה.1

הגדרת התקדמות

יש להעריך GFR ואלבומינוריה לפחות אחת לשנה בחולי CKD. יש להעריך GFR ואלבומינוריה לעתים תכופות יותר בחולים בעלי סיכון גבוה יותר להתקדמות, ו/או כאשר המדידה תשפיע על החלטות טיפוליות. הטבלה שלהלן מראה את מספר הביקורים המינימלי המומלץ. 1